Dobro došli

Seminar Hemije
Istraživačka Stanica Petnica
english srpski


Hemija Entuzijazam Mladost Iskustvo Jedinstvo Ambicija

30 godina iskustva u nastavi hemije na drugačiji način.
Za đake, studente i nastavnike.

Vesti:

Poziv za prijavu za Petničku školu hromatografije i masene spektrometrije je objavljen. Više informacija možete pronaći u odeljku Seminari.IS Petnica

Istraživačka stanica Petnica (ISP) osnovana je 1982. godine na inicijativu grupe mladih istraživača, nastavnika i studenata nezadovoljnih postojećom praksom u obrazovanju i formiranju naučnih kadrova.
Stanica je smeštena u selu Petnica, oko 7 km istočno od Valjeva i oko 100 kilometara jugozapadno od Beograda. Mesto je izabrano zbog izuzetnog spoja prirodnih i kulturnih osobenosti koje omogućavaju izvođenje raznovrsnih oblika i sadržaja praktične nastave i istraživačkog rada.

Istraživačka stanica Petnica je nezavisna, samostalna i neprofitna organizacija. Osnovni cilj IS Petnica je podrška školama u unapređivanju kvaliteta, sadržaja i metoda naučnog obrazovanja i dodatne nastave i, naročito, neposredno obrazovanje mladih koji pokazuju sklonosti i sposobnosti za bavljenje naučnim i istraživačkim radom.
Stanica organizuje programe dodatne nastave za učenike osnovnih i srednjih škola u različitim naučnim oblastima (18 razlicitih programa):
          - Hemija, Hemija voda, Molekularna biomedicina, Biologija i Geologija,
          - Matematika, Fizika, Elektronika, Astronomija i Računarstvo,
          - Arheologija, Istorija, Lingvistika, Psihologija i Sociokulturna antropologija,
          - Seminar Tehničkih nauka, Društveno-humanističkih nauka i Eksperimentalna biologija i hemija.

Programi su seminarskog karaktera i namenjeni su učenicima koji su veoma zainteresovani za nauku i poseduju kvalitetno predznanje i sklonost za samostalni rad.

Istraživačka stanica Petnica predstavlja mesto na kome se rado okupljaju srednjoškolci a uvek rado svraćaju i brojni naučnici i stručnjaci iz raznih disciplina koji su svoja prva istraživačka iskustva stekli upravo ovde. Lista naših bivših polaznika se svake godine uvećava, a naši stručnjaci rade ili su na doktorskim ili postdoktorskim studijama širom sveta. Gotovo da ne postoji univerzitet ili kompanija u kojoj ne radi neko od bivših polaznika seminara hemije Istraživačke Stanice Petnica. Naši bivši polaznici su na doktorskim studijama, postdoktorskim ili rade na nekim od renomiranih univerziteta u svetu kao sto su Kembridž, MIT, UCSF, Paul Scherrer Institut, UCL, Prinston, Univerzitet u Utrechtu i mnogi drugi. Takođe, bivši polaznici seminara hemije rade u vodećim firmama hemijske i farmaceutske industrije među kojima su i Genenteh, Akzo Nobel, DOW, BASF i brojne druge firme u zemlji i inostranstvu.

Juna 2011. godine otpočeto je renoviranje i proširivanje Istraživačke Stanice. Od jula 2012. godine, Istraživačka Stanica Petnica, a samim tim i Seminar hemije rade u potpuno novom okruženju, a laboratorije su opremljene po najvišim standardima.

Prijavljivanje za učešće na godišnjem ciklusu obrazovnih programa za srednjoškolce ISP vrši se slanjem popunjenog formulara i prateće dokumentacije (autobiografija, esej na zadatu temu, preporuka predmetnih nastavnika, mišljenje školskog psihologa) prema uputstvima na prijavnom formularu. Prijavu može poslati škola ili sam učenik. Prijavni formular škole dobijaju tokom oktobra meseca, a može se naći i na veb sajtu IS Petnica. Rok za prispeće prijava je kraj novembra.

Seminar hemije

Izgradnja Petnice 3.0 donela je velike novitete kako u celoj Istraživačkoj Stanici tako i na samom Programu hemije.
Hemijska laboratorija opremljena je savremenim uređajima najnovije generacije. Takođe, akcenat je stavljen na bezbednost pri radu, kao i na opštu bezbednost u laboratoriji, koja je opremljena savremenim sigurnosnim sistemima.

Nabavka uređaja kao što su tečni hromatograf-maseni sprektometar (HPLC/MS) i gasni hromatograf-maseni spektrometar (GC/MS) otvorila je vrata velikom broju oblasti hemije, biohemije i biologije koje se mogu izučavati. Pomoću ovih instrumenata mogu se izučavati oblasti poput forenzike, analitike lekova, može se određivati sastav etarskih ulja, parfema, fiziologije biljaka, fitohemije. GC/MS se primenjuje i u analizi hrane i pića, aromatičnih komponenti koji utiču na ukus i kvalitet hrane i pića. Takođe, mogu se analizirati organski zagađivači u životnoj sredini, pesticidi i tragovi drugih zagađivača u hrani. Mogu se analizirati i nepoznati molekuli sa ciljem određivanja njihove strukture. Infracrveni spektrofotometar koristan je u analizi svih vrsta polimera i organskih jedinjenja uopšte, dok se sprektrofotometrima koji rade u vidljivoj i ultraljubičastoj oblasti mogu izvoditi rutinske analize različitih uzoraka. Atomski apsorpcioni sprektrofotometar je nezaobilazan instrument u određivanju teških metala u svim vrstama uzoraka, te se uveliko primenjuje u analizi životne sredine, sadržaju teških metala u zemljištu i biljkama.

Pored Istraživanja u različitim oblastima i redovnih seminara, Program hemije nudi i uslužno vršenje analiza kao i kreiranje različitih programskih sadržaja na lični zahtev organizacija, škola, fakulteta, Instituta, a koji se mogu realizovati u našim laboratorijama i savremeno opremljenim salama za konferencije.

Nina Jevtić, Rukovodilac programa hemije

image name Rođena u Valjevu 1962. godine. Završila Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu (diplomirala na nastavnom i biohemijskom smeru). U IS Petnica radi od 1990. godine kao rukovodilac Programa hemije, a od 1998. i kao koordinator programa za stručno usavršavanje nastavnika. Organizovala i realizovala veliki broj seminara za osnovce, srednjoškolce i nastavnike. nina@petnica.rs

Ljubica Perić, Rukovodilac programa hemije

image name Diplomirani inžinjer tehnologije. U IS Petnicu došla prvi put 1984. godine i bila polaznik prvog seminara hemije. Od 1991. radi u Stanici kao rukovodilac programa hemije i laboratorije. Udata za kolegu sa posla, majka dve petničke polaznice. buba@petnica.rs

Miloš Pešić, Koordinator laboratorija

image name Rođen 1988. u Pančevu. Završio osnovne i master studije na Hemijskom fakultetu u Beogradu (master hemičar). Bavi se organskom i analitičkom hemijom, kao i promocijom i popularizacijom nauke. Na prvi seminar hemije došao 2004. godine i od tada je nezaobilazni deo petničke hemijske laboratorije. Učestvovao na više od 80 seminara. milos.pesic@petnica.rs

Snežana Savić, Hemijski tehničar

image name Rođena u Valjevu. Završila valjevsku gimnaziju. U IS Petnica radi od 1988. kao hemijski tehničar. snezana.savic@petnica.rs

Ivan Stambolić, Web Admin & Stručni saradnik

image name Rođen 1986. u Beogradu. Osnovne i master studije završio na Hemijskom fakultetu u Beogradu. Trenutno radi Doktorat na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Regensburgu, Nemačka. Bavi se teorijskom biohemijom, hemijom proteina, (makro)molekulskim modelovanjem i dokingom. Programira web i desktop aplikacije u nekoliko programskih jezika. Bivši polaznik i student saradnik seminara hemije. Web designer, developer i administrator sajta ISP Seminar Hemije. http://campstamba.com

Miljan Ćorović, Student saradnik

image name Student Hemijskog fakulteta u Beogradu. Polaznik seminara hemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Fotosonodegradacija rodamina B
2. Ispitivanje katalitičkog dejstva ZnO, SnO2 i njihovih kompozitnih smeša na fotokatalitičku degradaciju natrijum-4[(2-hidroksi-1-naftil)azo]benzensulfonata
3. Uticaj koncentracije i prirode različitih soli na prinos Kanicarove reakcije disproporcionisanja benzaldehida

Danica Despotović, Student saradnik

image name Studentkinja Fakulteta Tehničkih nauka u Novom Sadu. Polaznica seminara hemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Spektrofotometrijsko određivanje uticaja ultrazvuka na elektrolitičku metodu dobijanja gasovitog ozona iz osnovnog elektrolita različitih koncentracija
2. Hemijska analiza funkcionalnih klasa jedinjenja biljke Sapindus Mukorossi (Soap Nut)
3. Ispitivanje sposobnosti pranja deterdženata različitog porekla i karakteristika njihovih otpadnih voda

Filip Opinćal, Student saradnik

image name Student Hemijskog fakulteta u Beogradu. Polaznik seminara humane biohemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Prisustvo PKS gena u bakterijskoj populaciji Petničkog jezera

Anka Jevremović, Student saradnik

image name Studentkinja Fakulteta za fizičku hemiju u Beogradu. Polaznica seminara humane biohemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Antioksidantna svojstva sorti malina Tjulamin, Miker i Vilamet
2. Ispitivanje odnosa sadržaja ukupnih proteina i albumina iz jetre ribe pastrmke (Salmo truta) i azotnih jedinjenja u vodi
3. Izolacija i karakterizacija proteaza iz ekstrakta aloje (Aloe vera)
4. Ispitivanje sadržaja fenolnih i flavonoidnih komponenti tokom fermentacije kombuha čaja (Cembuya orientalis)

Zlatko Jončev, Student saradnik

image name Student Hemijskog fakulteta u Beogradu. Polaznik seminara hemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Ispitivanje kinetike nekatalizovane i enzimski katalizovane hidratacije bromfenol plavog

Aleksandra Kuljanin, Student saradnik

image name Studentkinja Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Polaznica seminara hemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Ispitivanje kapacitivnih karakteristika elektrohemijskih superkondenzatora zasnovanih na kompozitnim materijalima od oksida rutenijuma i iridijuma
2. Ispitivanje uticaja helatnog efekta i stabilnosti kompleksa na određivanje konstante stabilnosti EDTA kompleksa Ag+, Cu2+ i Fe3+ potenciometrijskom metodom
3. Ispitivanje uticaja stabilnosti kompleksa i helatnog efekta na određivanje konstanti stabilnosti amonijačnih i EDTA kompleksa Ag+, Cu2+ i Fe3+ potenciometrijskom i spektrofotometrijskom metodom

Marin Kuntić, Student saradnik

image name Student Fakulteta za fizičku hemiju u Beogradu. Polaznik seminara hemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Određivanje konstanti vezivanja i termodinamičkih parametara kvercetina i morina za BSA
2. Ispitivanje uticaja aktivatora na kinetičku metodu za određivanje vanadijuma (V)

Mihajlo Novaković, Student saradnik

image name Student Fakulteta za fizičku hemiju u Beogradu. Polaznik seminara hemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Kinetička metoda za određivanje mangana (II) i Ag (I)
2. Ispitivanje uticaja aktivatora na kinetičku metodu za određivanje vanadijuma (V)

Stefan Stojku, Student saradnik

image name Student Fizičkog fakulteta u Beogradu. Polaznik seminara hemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Spektrofotometrijsko određivanje uticaja ultrazvuka na elektrolitičku metodu dobijanja gasovitog ozona iz osnovnog elektrolita različitih koncentracija
2. Spektrofotometrijsko određivanje uticaja ultrazvuka na elektrolitičku metodu dobijanja gasovitog ozona
3. Ispitivanje elektrohemijskih svojstva vanadijum(V)-oksida modifikovanog Fe2+ i Fe3+ jonima u vodenim rastvorima Li+ i Mg2+ jona
4. Modifikacija i ispitivanje elektrohemijskih svojstava vanadijum(V)-oksida, sa primenom u sekundarnim litijum-jonskim izvorima struje

Dragan Miladinov, Student saradnik

image name Student Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Polaznik seminara hemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Sinteza i ispitivanje svojstava fluorescentnih i triboluminescentnih kompleksa

Ilija Bobinac, Student saradnik

image name Student Tehnološkog fakulteta u Beogradu. Polaznik seminara hemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Uticaj metode sinteze Mg-Fe anjonskih glina na osobine glina kao katalizatora u reakciji razgradnje fenola
2. Uticaj upotrebe pesticida Safari na sadržaj različitih oblika azota u zemljištu
3. Linearne korelacije slobodnih energija protolitičkih ravnoteža supstituisanih benzoevih kiselina u sistemu metanol - voda

Radoslav Pavlović, Student saradnik

image name Student Hemijskog fakulteta u Beogradu. Polaznik seminara hemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Ispitivanje reakcije ketona sa 3 - hidroksiestrima
2. Adsorpcija hroma(VI) iz vodenih rastvora upotrebom piljevine belog bora (Pinus Silvestris, Pinaceae) kao biosorbenta

Filip Popović, Student saradnik

image name Student Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu. Polaznik seminara hemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Sinteza izokumarina i karakterizacija sporednih proizvoda

Stefan Simić, Student saradnik

image name Student Hemijskog fakulteta u Beogradu. Polaznik seminara hemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Uticaj 1-butil-3-metilimidazol-tetrafluoroborata na Diels-Alder reakciju između α-felandrena i metil akrilata
2. Uticaj jonskih tečnosti kao aditiva mobilne faze na retencioni faktor pri tankoslojnoj hromatografiji pojedinih alkaloida
3. Linearne korelacije slobodnih energija protolitičkih ravnoteža supstituisanih benzoevih kiselina

Olivera Živojinović, Student saradnik

image name Student Hemijskog fakulteta u Beogradu. Polaznik seminara hemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Kinetička metoda za određivanje molibdena i volframa u smeši
2. Optimizacija sinteze i karakterizacija polianilina dopiranog poli(4-stirensulfonskom kiselinom) i njegova primena u određivanju jona olova
3. Ispitivanje reakcije acilovanja tetrametil-kaliks[4]rezorcinarena izoftaloil-hloridom

Uroš Todorović, Student saradnik

image name Student Hemijskog fakulteta u Beogradu. Polaznik seminara hemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Izomerizacija α-pinena katalizovana zeolitom

Đorđe Timotijević, Student saradnik

image name Student Hemijskog fakulteta u Beogradu. Polaznik seminara hemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Optimizacija fotodegradacije sintetičkih tekstilnih boja uz titan-dioksid kao katalizator
2. In silico ispitivanje interakcija tiolnih liganada sa superoksid-dismutazama

Vidak Raičević, Student saradnik

image name Student Hemijskog fakulteta u Beogradu. Polaznik seminara hemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Ispitivanje polifenolnog sastava i antioksidativne aktivnosti sekundarnih proizvoda prerade cvekle

Andrea Nikolić, Student saradnik

image name Student Hemijskog fakulteta u Beogradu. Nije pohađala seminare u Petnici za vreme srednje škole.

Filip Đurković, Student saradnik

image name Student Hemijskog fakulteta u Beogradu. Polaznik seminara hemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Sinteza kompleksa bakar(II) sa feofitinom a i praćenje njegove degradacije u rastvorima različite pH vrednosti
2. Sinteza etilendiamintetraetantio kiseline (EDTTA) i određivanje konstanti stabilnosti kompleksa sa Pb2+, Hg2+ i Ca2+ jonima

Jelena Gajić, Student saradnik

image name Student Hemijskog fakulteta u Beogradu. Polaznik seminara hemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Biosorpcija jona teških metala Pb(II) i Cd(II) iz vodenih rastvora biomasom hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)
2. Olefinacija ketona uz Meyer−Schuster-ovo premeštanje katalizovano Au(III) katalizatorom

Milica Perić, Student saradnik

image name Student Hemijskog fakulteta u Beogradu. Polaznik seminara hemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Sinteza acikličnih etara i njihova oksidacija kalijum-bromatom
2. Spektrofometrijsko ispitivanje reverzibilnosti hidrolize bromazepama
3. Ispitivanje mogućnosti korišćenja antrahinonske boje Acid Green 25 kao medijatora u degradaciji drugih sintetskih boja imobilizovanom i slobodnom lakazom

Miloš Selaković, Student saradnik

image name Student Hemijskog fakulteta u Beogradu. Polaznik seminara hemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Ispitivanje uticaja olova(II) na primarni i sekundarni metabolizam Zea Mays-a primenom HPLC/MS i GC/MS metode

Nemanja Stojanović, Student saradnik

image name Student Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, smer Hemijski inženjering. Polaznik seminara hemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Uklanjanje Cu2+ jona pomoću alginatnih čestica modifikovanih elagičnom kiselinom
2. Kontrolisano otpuštanje ibuprofena iz semi-interpenetrirajućih polimernih mreža alginata, hitozana, PVA i PVP

Nikola Obradović, Student saradnik

image name Student Hemijskog fakulteta u Beogradu. Polaznik seminara arheologije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Priprema i pečenje rimskog kolača placenta

Pavle Nikačević, Student saradnik

image name Student Hemijskog fakulteta u Beogradu. Polaznik seminara hemije.
Radovi urađeni u Petnici:
1. Ispitivanje načina i proizvoda oksidacija 3-metilfenola u tečnoj fazi
2. Ispitivanje kompatibilnosti trifluoracetata kao vodeno-tolerantnih Lewis-ovih kiselina u katalizi Mukaiyama-ine aldolne adicije


Seminari

Petničke škole

Istraživačka stanica organizuje:
"Petničku školu hromatografije i masene spektrometrije (osnovni nivo)" poster
Rekonstrukcijom infrastrukture IS Petnica i nabavkom savremene opreme sada smo u mogućnosti da organizujemo seminare čiji je cilj ne samo da omogućimo upoznavanje studenata različitih fakulteta sa teorijskim osnovama savremenih analitičkih tehnika, već i da ih praktično osposobi za rad u ovim oblastima. U toku seminara studentima će biti omogućeno detaljno upoznavanje i rad na instrumentima, kao i analitičkim procedurama u oblasti hromatografskih tehnika, HPLC/MS i GC/MS. Većina studenata u okviru svojih obaveznih i izbornih aktivnosti na svojim fakultetima stekne teoretska znanja o pomenutim metodama, a ovo je za sve njih jedinstvena prilika za praktični rad pod vođstvom eksperata i predavača sa domaćih i inostranih univerziteta.
Škola je osmišljena kao petodnevni seminar tokom koga je jedna trećina vremena posvećena teorijskom radu, a dve trećine vremena će se sastojati od različitih formi praktičnog rada. Multidisciplinarni pristup predavača koji se bave srodnim temama u okviru različitih naučnih oblasti i polaznici koji dolaze sa različitih fakulteta će biti svojevrstan stimulans za razmenu ideja i izgradnju kreativne mreže kontakata.
Termin održavanja Škole hromatografije i masene spektrometrije - osnovni nivo je od 2. do 7. oktobra 2016. godine. Cena škole iznosi 250 EUR po učesniku i uključuje predavanja, praktičan rad, kao i smeštaj i obroke u Istraživačkoj Stanici. Postoji mogućnost stipendiranja nekoliko učesnika sa po 50 evra.
Kroz Školu hromatografije i masene spektrometrije učesnici će imati priliku da se upoznaju sa osnovama hromatografije, modernim hromatografskim tehnikama, jonskim izvorima i analizatorima u masenoj spektrometriji, tandemnom masenom spektrometrijom i sl. Praktični rad u okviru ove škole obuhvata kompletan put analize realnog uzorka od pripreme, rada na instrumentu, do obrade i tumačenja rezultata sa mogućnošću primene navedenih tehnika u različitim oblastima poput forenzike, hemije životne sredine, hemije lekova, fitohemije itd. U zavisnosti od profila prijavljenih kandidata biće organizovane pojedinačne grupe, tako da će svako od zainteresovanih kandidata moći da prođe primenu ovih tehnika u oblasti koja ga najviše interesuje.
Nakon završetka Škole, polaznici će dobiti sertifikat ISP o pohađanju.
Više informacija možete pronaći ovde.
Adresa za kontakt: hem@petnica.rs.

Seminari za učenike srednjih škola

Godišnji ciklus programa hemije
Cilj godišnjeg ciklusa seminara programa hemije za učenike srednjih škola je podsticanje samostalnog rada i osavremenjavanje znanja učenika elementima istraživačkog, kao i njihovo upoznavanje sa osnovnim metodama naučnog rada. Kako bi se učenici bolje osposobili i lakše realizovali samostalne projekte, organizuju se četiri tipa seminara. Cilj istraživačkih aktivnosti učenika nije da ostvare određeni naučni rezultat, već da ovladaju korektnom metodologijom istraživanja, od zamisli i formulacije projekta, preko njegove pripreme i realizacije, pa do sistematizacije i predstavljanja rezultata. Učenici se prvo upoznaju sa pretraživanjem literature, kao i sa načinom na koji jasno i precizno mogu odredit tip problematike koja ih interesuje. Zatim uče kako da problem ispituju preko niza eksperimenata, čiji će im rezultati pružiti odgovore na postavljena pitanja. Dobijene rezultate obrađuju na odgovarajući način, a uče i kako da rezultate svojih istraživanja predstave u formi zveštaja.

ZIMSKI seminari
image name 7 dana u periodu februar - mart
Polaznici stiču teorijska znanja iz različitih oblasti hemije: analitička, neorganska, organska, biohemija, fizička hemija. Sadržaji seminara planirani su tako da zadovolje interesovanja polaznika. Grupe su, na osnovu odabranih prijava, organizovane prema uzrastu i nivou znanja. Bitno je napomenuti da tokom prvog godišnjeg ciklusa polaznici ne rade samostalna istraživanja, već stiču osnovna teorijska i praktična znanja. Među predavanjima koja su polaznici imali prilike da slušaju prethodnih godina, izdvajamo, na primer: Osnovni tipovi organskih reakcija, Forenzička hemija, Neorganska jedinjenja, Supramolekularna hemija i nanohemija. Osim predavanja, sa polaznicima se radi i na razumevanju i razvijanju sposobnosti izrade zadataka. Tokom prvog seminara svaki polaznik dobija temu seminarskog rada koji na kraju seminara prezentuje i predaje u pismenoj formi. Kroz pisanje ovakvih radova polaznici se takođe upoznaju i sa efikasnim pretraživanjem literature.
Oni polaznici koji su prošli prvi godišnji ciklus u narednoj godini tokom ovog seminara slušaju predavanja i teorijski pripremaju predlog projekta koji planiraju da realizuju tokom letnjih kampova.
PROLEĆNI seminari
image name 4 dana u periodu april - maj
Ovaj seminar namenjen je isključivo starijim polaznicima, koji su prošli prvi godišnji ciklus i u procesu su pripreme samostalnog istraživanja. Polaznici se bliže upoznaju sa metodologijom istraživanja u hemiji, planiranjem eksperimenata, obradom rezultata i korišćenjem stručne literature. Tokom ovog seminara polaznici razrađuju svoj predlog projekta i prave kompletan nacrt izrade praktičnog dela istraživanja koji će realizovati tokom letnjeg seminara.
LETNJI seminari
image name 10 do 15 dana u periodu jun - avgust
U okviru letnjih seminara organizuju se letnji kursevi i letnji kampovi.
Kursevi su desetodnevni seminari organizovani za polaznike nakon prvog zimskog seminara. Nakon predavanja o osnovnim metodama analize sa posebnim naglaskom na savremene instrumentalne metode (GC/MS, HPLC/MS, AAS, UV-VIS, FT/IR), polaznici izvode zadate laboratorijske vežbe i osposobljavaju se za praktičan rad, što je i osnovni cilj ovih seminara. Zatim se upoznaju sa osnovnim tehnikama rada u laboratoriji i tako se pripremaju za samostalno istraživanje, počev od pripremanja uzorka za analizu, pa do analize i, na kraju, obrađivanja dobijenih rezultata. Polaznici se takođe obučavaju za izvođenje proračuna neophodnih za osnovne tehnike pripreme rastvora i uzoraka za analizu, kao i savesnom i pravovremenom beleženju svih zapažanja tokom izvođenja eksperimenta.
Letnji kampovi traju dve nedelje i organizuju se isključivo za starije polaznike (druga godina boravka u Stanici ili kasnije). U okviru ovog seminara polaznici primenjuju sva prethodno stečena znanja na izvođenje samostalnih istraživanja. Studenti saradnici su prisutni na svim seminarima kako bi priskočili u pomoć pri rešavanju teorijskih i praktičnih problema sa kojima se polaznici susreću. Po završetku praktičnog rada, polaznici pišu izveštaje u precizno definisanoj formi i na kraju seminara prezentuju svoje rezultate i zaključke. Nakon kampa, polaznici su obavezni da prikažu svoje rezultate u formi rada. Najbolji radovi sa svih programa Stanice predstavljaju se na godišnjoj Konferenciji "Korak u nauku" i bivaju objavljeni u zborniku radova Petničke sveske.
JESENJI seminari
image name 4 - 5 dana u periodu oktobar - novembar
Jesenji seminari su uglavnom teorijskog karaktera. Polaznici slušaju teorijska predavanja iz oblasti koje su u skladu sa njihovim interesovanjima i predznanjem. Ovaj seminar predstavlja rezime godišnjeg ciklusa, ali se na njemu raspravlja i o planovima i idejama za istraživačke radove u narednoj godini. Važno je napomenuti da polaznici marljivo rade tokom cele godine i da na ovaj seminar dolaze sa velikim brojem ideja za buduća samostalna istraživanja. Polaznici na njima stiču veštinu diskutovanja o svojim projektima, tako da u svakom trenutku znaju šta, zašto i kako rade pri realizaciji svojih projekata, a njihov dolazak na seminare zavisi isključivo od truda uloženog u razvoj ideje.
​​

Seminari za stručno usavršavanje nastavnika

Važan segment obrazovnih aktivnosti Programa hemije predstavljaju i seminari za stručno usavršavanje nastavnika hemije koji rade u osnovnim školama, gimnazijama i srednjim stručnim školama.
Prepoznavši značaj profesionalnog razvoja i stalnog stručnog usavršavanja nastavnika osmišljen je koncept seminara, koji će nastavnicima omogućiti sticanje novih praktičnih i teorijskih znanja iz hemije, kao i stručnu-metodičku pomoć za kvalitetnije izvođenje i unapređenje nastave hemije.
Prvi seminar za nastavnike organizovan je 1998. godine, pod nazivom Problemska i eksperimentalna nastava hemije. Tokom seminara nastavnici imaju priliku da čuju teme koje su raznovrsne i koje pokrivaju stručna i popularna predavanja iz različitih oblasti hemije, metodike nastave hemije, mogućnosti primene računara u nastavi hemije, ogleda u nastavi hemije kao i edukacione radionice iz metodike nastave hemije. Koncept seminara kreiran je u skladu sa interesovanjima i potrebama nastavnika koji su na njima učestvovali.
Od 2004. godine realizacija seminara odvija se u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u Beogradu, Centrom za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. Seminari za nastavnike hemije su, u poslednjih deset godina, bili akreditovani pod sledećim nazivima:
          - Problemska i eksperimentalna nastava hemije,
          - Metodološko osavremenjavanje i spoznavanje novina u nastavi prirodnih nauka,
          - Savremeni trendovi i metodologija rada u okviru različitih predmeta prirodnih nauka.

Neke od tema koje su realizovane na ovim seminarima su: Ekološka hemija, Geohemija životne sredine, Najnovija dostignuća u hemiji i hemijskoj tehnologiji, Oksidativni stres, Hemijski elementi u zemlji i na Zemlji, Atrakcija i repulzija kao suština materije, Alergeni u hrani, Didaktički potencijal nastave hemije, Razvoj spontanih pojmova u hemijske naučne pojmove, Racionalnost i organizacija nastave hemije, Edukacione radionice (Samoevaluacija nastavnika i učenika u procesu nastave hemije, Aktivnost učenika u funkciji sticanja znanja pri realizaciji časa hemije, Ilustracije u nastavi hemije, Izbor tehnika/metoda u nastavi hemije iz programa kulture kritičkog mišljenja), Mogućnosti primene računara u nastavi hemije, Elektronsko učenje, Internet kao informacioni resurs u nastavi hemije, Ogledi u nastavi hemije, Hemija svuda oko nas, Hemija u svakodnevnom životu.
Svi sadržaji seminara realizovani su uz aktivno učešće nastavnika kroz individualni i grupni rad, radionice i kroz diskusiju, kao i kroz fakultativni rad u petničkoj biblioteci i posebno opremljenom Resursnom centru za nastavnike koji sadrži stručnu literaturu neophodnu za unapređenje kvaliteta nastave. Seminari traju 4 dana i nose 24 poena u skladu sa akreditacijom od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u Beogradu, Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.
Izdvajamo mišljenje Radojke Đurđević, dugogodišnjeg nadzornika za hemiju Ministarstva prosvete u Beogradu (sada u penziji), o seminarima za nastavnike: Istraživačka stanica Petnica je partner nastavnika i učenika na putu ka školi kakvu želimo, odnosno kvalitetnom vaspitno-obrazovnom procesu. Seminari koji se organizuju za nastavnike osmišljeni su tako da nastavnik ima mogućnosti da sazna koja su najnovija dostignuća nauke, da se informatički opismeni, da unapredi nastavu koju realizuje ali i da iznese svoje stavove, rezultate rada i na taj način obogati svoj i rad svojih kolega.
Stručni tim IS Petnica je krajem 2013. godine kreirao i novi program za stručno usavršavanje nastavnika, čiji je radni naziv Interdisciplinarni pristup u nastavi prirodnih nauka. Cilj ovih programa je pružanje stručne pomoći nastavnicima za kvalitetnije izvođenje nastave prirodnih nauka i povećanje interdisciplinarnih znanja nastavnika, kao i unapređenje nastave i integrisanje znanja kroz teme iz oblasti zaštite životne sredine i održivog korišćenja resursa.
Seminare za nastavnike u IS Petnica, do sada je pohađalo više od 450 nastavnika, a većina od njih su u Petnici boravili na nekoliko seminara.


Kontakt

Adresa Stanice:

Poštanski fah 6
Valjevo, 14104, Srbija

065-86-54-477 014-251-180 hem@petnica.rs

Naša lokacija na Google Mapi

Arhiva

U arhivi možete pronaći liste svih radova polaznika u toku jedne godine, kao i radove objavljene u Petničkim sveskama. Sva dokumenta su u PDF formatu.

Radovi iz 2014. su trenutno u fazi pripreme. Biće objavljeni krajem 2015. godine.

Arhiva po godinama

Godina Programi Polaznici Lista radova Objavljeni radovi
2015 11 92 Preuzmi U pripremi
2014 12 101 Preuzmi Preuzmi
2013 10 93 Preuzmi Preuzmi
2012 9 91 Preuzmi Preuzmi
2011 8 89 Preuzmi Preuzmi
2010 11 97 Preuzmi Preuzmi
2009 10 77 Preuzmi Preuzmi
2008 10 86 Preuzmi Preuzmi
2007 10 80 Preuzmi Preuzmi
2006 10 82 Preuzmi Preuzmi
2005 10 79 Preuzmi Preuzmi
2004 10 78 Preuzmi Preuzmi
2003 10 80 Preuzmi Preuzmi
2002 11 97 Preuzmi Preuzmi
2001 10 87 Preuzmi Preuzmi
2000 10 81 Preuzmi Preuzmi